Verzekering gewaarborgd inkomen

Presentatie

De verzekering gewaarborgd inkomen garandeert een vervangingsinkomen in geval van arbeidsongeschiktheid. Het is mogelijk om een dergelijke verzekering af te sluiten tot de pensioendatum of, op uw vraag, voor een specifieke periode.

Dit is zeer nuttig als u een gewaarborgd inkomen wenst voor mocht u (een deel van) uw inkomen verliezen als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat deze verzekering niet van toepassing is op personen die geen beroepsinkomen hebben.

Wat betaalt de verzekeraar ?

U ontvangt een bedrag om uw inkomsten aan te vullen. Als u gedurende een jaar bijvoorbeeld niet in staat bent om te werken, krijgt u vanaf de tweede maand arbeidsongeschiktheid van het ziekenfonds een inkomen dat (heel vaak) lager ligt dan uw normaal loon.

Op dat ogenblik kan de verzekering gewaarborgd inkomen het bedrag dat u ontvangt van het ziekenfonds aanvullen tot het niveau van uw gebruikelijke inkomen. Zo kunt u uw levensstandaard aanhouden.

Wanneer betaalt de verzekeraar ?

Via een verzekering gewaarborgd inkomen ontvangt u een rente na een ongeval of een zware ziekte die een arbeidsongeschiktheid veroorzaakt gedurende een aanzienlijke periode of zelfs gedurende de rest van uw loopbaan.

De verzekering gewaarborgd inkomen berekent de rente op basis van de fysiologische en/of economische ongeschiktheid.

Een fysiologische ongeschiktheid is enkel gebaseerd op fysieke ongeschiktheid.

Een economische ongeschiktheid houdt rekening met de impact op het beroep. Als een tandarts een vinger verliest, is dat een zwaarder ongeval dan als een pediater een vinger verliest. Er moet ook rekening gehouden worden met de mogelijkheid tot professionele heroriëntering.

Als de ongeschiktheid de in het contract aangeduide drempel niet bereikt, komt de verzekering niet tussen.

Wachttijd ?

Bepaalde verzekeraars voorzien in een wachttijd. Dit is eigenlijk een soort vrijstelling, maar dan uitgedrukt in tijd. Het gaat om de periode na een verzekerd ongeval of een verzekerde invaliditeit waarin de verzekeraar geen vergoeding betaalt. Als er bijvoorbeeld voorzien is in een wachttijd van 30 dagen, komt de verzekeraar slechts tussen vanaf de 31e dag na het ongeval.

De premie ?

Het bedrag dat u ontvangt in geval van fysiologische en/of economische ongeschiktheid varieert naargelang de premie die u betaalt.

De premie is dus aangepast aan het bedrag dat u nodig hebt om uw levensstandaard te behouden. Bovendien hangt de premie af van de leeftijd van de verzekerde en zijn of haar beroep.

Uitsluitingen ?

Een limitatieve opsomming van de gedekte risico’s is terug te vinden in het verzekeringscontract.

Naargelang het contract is het mogelijk dat ongeschiktheid ten gevolge van het beoefenen van bepaalde gevaarlijke sporten (zoals alpinisme), of het rijden met de moto, niet gedekt is in een standaardcontract. Als u deze arbeidsongeschiktheid wil laten verzekeren, kan uw verzekeraar u een bijpremie voorstellen.

Hoe werkt het ?

U recupereert tot 65 % van de jaarlijks gestorte premie (als beroepskosten) via de personenbelasting en het voordeel via de sociale bijdragen. Dit product wordt vaak gekoppeld aan een pensioenproduct (bv. VAPZ, IPT, pensioensparen, …).

Dit zorgt voor een daling van het bedrag van de premie. De premie is duurder als u gewaarborgd inkomen onderschrijft zonder het te koppelen aan een pensioenproduct in ‘stand alone’.

Fiscaal voordeel

Instapkosten : op gewaarborgd inkomen geldt een taks van 9,25%.

U ontvangt jaarlijks een fiscaal voordeel dat kan oplopen tot 65% (+ gemeentebelasting) op het bedrag gestort in VAPZ en 33,99% vennootschapsbelasting als de verzekeringsnemer een vennootschap is.

Praktisch : hoe dit voordeel aangeven ?

U vult gewoon het werkelijk gestorte bedrag in voor het desbetreffende inkomstenjaar. Daarnaast vult u de professionele kosten aan voor een zelfstandige als natuurlijk persoon of als vennootschap.
Sommige bedrijfsleiders die kiezen voor het kostenforfait, trekken de verzekering gewaarborgd inkomen af als sociale bijdragen!

U ontvangt niet elk jaar een fiscaal attest via de verzekeringsmaatschappij waar u het geld hebt gestort. U moet dus een kopie van het contract bijvoegen en de kosten opnemen!

Aanvullende waarborgen

Als u uw geliefden wil beschermen, raadt LifePension u aan om het VAPZ te combineren met een of meerdere aanvullende verzekeringen. Dankzij deze dekkingen zijn uw gezin (vervangingsinkomen) en uw vermogen beschermd tegen een ongeval, ziekte en overlijden.

Zo kunt u een daling van uw inkomen, financiële instabiliteit of een verlies van koopkracht vermijden.

Als zelfstandige zijn de luiken premievrijstelling en gewaarborgd inkomen sterk aan te raden om een moeilijke situatie voor u en uw gezin aan te kunnen. Deze dekkingen zijn 100 % aftrekbaar en zorgen voor uw bescherming en gemoedsrust. Als zelfstandige is het belangrijk dat u deze dekkingen aanpast naargelang de financiële evolutie van uw onderneming (inkomsten, kredietlasten), uw plannen en het algemeen vermogen. Uw persoonlijke situatie evolueert door de tijd heen. Het is nodig dat u zich hier stap voor stap aan aanpast.

Aanvullende verzekeringen in detail

Overlijdensdekking : de verzekeringsmaatschappij stort een kapitaal aan de aangeduide begunstigden in uw contract om de financiële instabiliteit en de kosten van uw overlijden te kunnen dragen.

Premievrijstelling : in geval van arbeidsongeschiktheid blijft de verzekeringsmaatschappij de financiering van uw pensioen verderzetten, gedurende de periode van ongeschiktheid, zonder dat u een premie betaalt. Een must gezien de beperkte kost van deze dekking.

Invaliditeitsrente : bij een ongeval of ziekte betaalt de verzekeringsmaatschappij een vervangingsinkomen in de vorm van een rente zodat u uw levensstandaard kan aanhouden. Deze dekking is in het bijzonder aangewezen als u vaste maandelijkse kosten hebt zoals een lening.
Zelfstandigen moeten hier zeer aandachtig voor zijn omdat hun sociale dekking veel beperkter is dan die van loontrekkenden of ambtenaren.

U kan bij ons terecht voor advies op maat.
Arbeidsongeschiktheid gewaarborgd inkomen

De onderschrijving van aanvullende waarborgen is onderworpen aan medische formaliteiten naargelang uw leeftijd, uw beroepsbezigheden en de gedekte bedragen.
Meer info over de stappen die u moet ondernemen, vindt u in de tabel met medische formaliteiten in de bibliotheek.

KOSTEN & UITSLUITINGEN

Net zoals iedereen wil u een dekking afsluiten met een interessante prijs-kwaliteitverhouding. Het is daarom belangrijk dat u een goed evenwicht vindt tussen de dekkingen en de betaalde premie.

Zwangerschapscomplicaties, zwangerschapsverlof, gevaarlijke sporten en burn-out zijn een aantal zaken die u zeker aandachtig moet bekijken alvorens u een product op maat afsluit.

Ter herinnering, via LifePension kiest u voor de goedkoopste oplossingen op de markt!

Er zijn geen kosten voor tussenpersonen. U betaalt enkel de verplichte kosten die de verzekeringsmaatschappij afhoudt.

LifePension staat voor u klaar! Een persoon van ons team is gespecialiseerd in de opvolging van de medische acceptatie tot de follow-up van een schadegeval.

Hoe kies ik het risico dat bij mij past ?

U kan slechts een percentage van uw bruto-inkomen dekken (verzekeren) (meestal maximaal 90 % rekening houdend met de tussenkomst van het ziekenfonds).

De aftrekbaarheid van de premie houdt rekening met deze regel. Het is dus belangrijk dat u niet oververzekerd bent.

Hoe vind ik de geschikte verzekering gewaarborgd inkomenformule?

LifePension biedt u de mogelijkheid om uw product te kiezen via de vergelijking en de simulators op de website. U kan ook de verzekeringsmaatschappij aanduiden die het best overeenstemt met uw verwachtingen en behoeften.
Kunt u moeilijk kiezen uit de 8 voorgestelde verzekeringsmaatschappijen?
Contacteer-ons en dan zullen we u helpen.

Welke kosten zijn gelinkt aan het gewaarborgd inkomen?

De kosten voor de dekking kunnen schommelen tussen de 0 % en de 15 %. LifePension biedt u een dekking aan zonder kosten ! 

Hoe kan ik mijn stortingen aanpassen naar boven en naar beneden ?

Les couvertures revenus garanti sont flexibles. Vous pouvez, à tout moment, modifier le montant de la couverture, le fractionnement annuel ou arrêter de payer, sans justification. Si tel est le cas, il vous suffit de nous faire part des changements désirés par doormailen.

Let op want bij elke stijging van het plafond moet u nieuwe medische formaliteiten doorlopen. LifePension kan u helpen en begeleiden om u van bij het begin te verzekeren om uw vaste kosten te dekken en uw levensstandaard aan te houden (kredieten, vaste lasten, …).

Hoe de einddatum van de dekking kiezen ?

U kan de einddatum van uw verzekering kiezen :

  • Het einde van uw kredieten
  • 65, 66, 67 jaar

Hoe dichter de einddatum, hoe kleiner de kans op een tussenkomst en hoe minder duur de dekking.

Wat gebeurt er als ik in volledige en blijvende invaliditeit beland ?

U ontvangt de dekking tot de einddatum van het contract. De tussenkomst van een controlearts is van toepassing. 

LifePension
 staat voor u klaar! Een persoon van ons team is gespecialiseerd in de opvolging van de medische acceptatie tot de follow-up van een schadegeval.
Contacteer ons voor meer informatie.

Kan ik blijven werken en de dekking gewaarborgd inkomen genieten ?

Opgelet, niet alle dekkingen gewaarborgd inkomen omvatten gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Het is belangrijk om te controleren of het begrip volledige arbeidsongeschiktheid nodig is.

Let ook op met het begrip beroepsomschakeling.

Kan een niet-ingezetene gewaarborgd inkomen genieten ?

Ja, maar de verzekerde moet bij een schadegeval gecontroleerd kunnen worden in België.

Wie kan me info geven over de wettelijke vergoeding die ik zou moeten ontvangen ?

U kan in de eerste plaats terecht bij het ziekenfonds voor meer info over uw arbeidsongeschiktheid.

Om uw persoonlijke budgetplanning aan te vullen en een overzicht te krijgen van uw pensioenkapitalen, helpt LifePension u om uw gegevens te bewaren in de ledenzone.

Waar kan ik rechtstreeks een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten ?

Om verzekering gewaarborgd inkomen af sluiten moet u zich altijd wenden tot een tussenpersoon (bank- of makelaarskantoor). U kan dit immers niet rechtstreeks afsluiten bij een bank of verzekeraar. Als onafhankelijke en gespecialiseerde tussenpersoon werkt.

LifePension samen met de 8 grootste verzekeringsmaatschappijen op de Belgische markt om u te helpen bij het vinden van de meest geschikte oplossing.

Ik heb een belegging in een levensverzekering. Wat gebeurt er bij overlijden ?

Eerst en vooral is er een verschil tussen de fiscale contracten (waarmee u een fiscaal voordeel geniet, net als bij pensioen- of langetermijnsparen) en de ‘niet-fiscale’ of vrije contracten, zonder fiscaal voordeel. Bij fiscale contracten wordt het kapitaal gestort aan de begunstigde, na belastingheffing, en komt dit bij de erfmassa. Voor beleggingen in levensverzekering die niet fiscaal werden afgetrokken, hangt alles af van de manier waarop het contract werd georganiseerd.

Verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde: hoe elk deel bepalen ?

De verzekeringsnemer is de persoon die de verzekering afsluit.
De verzekerde is de persoon op het hoofd van wie het risico rust dat de verzekerde gebeurtenis zich voordoet (bv. het overlijden).
De begunstigde is de persoon aan wie de verzekeringsprestatie toekomt als de verzekerde gebeurtenis zich voordoet.
Eenzelfde persoon kan verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde zijn, maar het kan ook gaan om verschillende personen.
Contacteer ons voor niet-bindend advies over uw contracten.

Zijn mijn kapitalen gedekt als LifePension failliet gaat ?

LifePension is uw onafhankelijke tussenpersoon voor uw pensioenopbouw. De premies die u stort, gaan rechtstreeks naar uw levensverzekering bij de verzekeringsmaatschappij die u hebt gekozen.
LifePension heeft uw geld dus nooit in bezit en is er nooit eigenaar van of aansprakelijk voor. De ratings en solvabiliteitsmarges van de maatschappijen uit onze vergelijking kunnen u helpen om een verzekeraar te selecteren.
Daarnaast heeft de overheid extra waarborgen ingevoerd die gelden in geval van een faillissement van een financiële instelling om de financiële situatie van elke spaarder te vrijwaren.

Wat gebeurt er in geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij ?

Een verzekeraar belegt altijd op lange termijn (voornamelijk in obligaties, een deel in vastgoed, en beperkt in aandelen, soms zelfs 0 %) en staat onder strenge controle van de overheid. Elk kwartaal moet de verzekeraar cijfers voorleggen aan de FSMA, de controleautoriteit.

Elke verzekeraar is verplicht een solvabiliteitsmarge op te bouwen. Dit betekent dat er een reserve moet opgebouwd worden die kan gebruikt worden in een noodsituatie. U kan dit percentage opvragen bij uw verzekeraar. Een solvabiliteitsmarge van 104 % bijvoorbeeld, betekent dat er een bijkomende reserve werd opgebouwd van 4 %.

Bovendien bestaan er meerdere wettelijke beschermingsniveaus :

  1. Het Beschermingsfonds voor deposito’s van de overheid ter hoogte van 100 000 EUR per persoon en per verzekeraar. Dit is enkel geldig voor pensioensparen, langetermijnsparen en niet-fiscale beleggingsverzekeringen, telkens van het gewaarborgde type, tak 21.
  2. Als verzekeringsnemer bent u een bevoorrechte schuldeiser. Dit betekent dat bij een faillissement de gespaarde reserve op het actief van de verzekeraar prioritair moet gestort worden aan de schuldeiser/verzekeringsnemer die geboekt staat bij de passiva van de verzekeraar. Pas daarna worden de aandeelhouders en de andere schuldeisers terugbetaald. Het is mogelijk dat de gespaarde reserve op het actief niet volstaat om uw inleg volledig terug te betalen, maar u verliest nooit uw volledige spaargeld omdat u bevoorrechte schuldeiser bent.

LifePension : 7 tips

1. Hoe jonger u bent, hoe lager de prijs van het gewaarborgd inkomen en hoe eenvoudiger de medische formaliteiten. Onderschat het bedrag van de dekking niet. Het is belangrijk dat u uw vaste kosten verzekert (kredieten, lasten, …).

2. De dekkingen gelinkt aan uw contract zijn ruim :
  • Volledige en gedeeltelijke ongeschiktheid (economische en fysiologische)
  • Risico’s gelinkt aan de zwangerschap (zwangerschapsverlof)
  • Uitsluitingen (gevaarlijke sporten, …)
Ze zijn dus ruim maar vergeet de bedragen niet aan te passen op basis van uw persoonlijke en professionele evolutie.

3. Verwar een verzekering overgangsrente niet met een verzekering omzet. De duur van de tussenkomst bij een schadegeval kan variëren van 2 jaar tot een tussenkomst tot de einddatum op 65 jaar !

4. De wachttijd kan 30 (90, 120, …) dagen zijn. Het is mogelijk om deze wachttijd ‘af te kopen’ en een tussenkomst te genieten vanaf de eerste dag op voorwaarde dat de duur van de arbeidsongeschiktheid langer is dan deze wachttijd (Engelse vrijstelling).

5. We raden u aan om uw risico te spreiden en uw globale dekking gewaarborgd inkomen te verdelen over meerdere producten en verschillende maatschappijen. Zorg er wel voor dat u de 90 % van de dekking van de omzet/het normaal inkomen niet overschrijdt.

6. De onderschrijving van een aparte rechtsbijstand kan heel geruststellend zijn bij een schadegeval of een geschil met de verzekeringsmaatschappij en de controlegeneesheer.

7. Als u een medische voorgeschiedenis hebt, is het belangrijk dat u dit vermeldt in de medische formaliteiten vóór de onderschrijving van de verzekering, op straffe van nietigheid van de dekking. Een uitsluiting en/of een bijpremie zijn mogelijk als u een medische voorgeschiedenis hebt.

Contacteer-ons voor meer info !