Sociale voordelen RIZIV

Presentatie

Als volledig of gedeeltelijk geconventioneerd zorgverlener, ontvangt u elk jaar een financiële tussenkomst van het RIZIV bedoeld om een aanvullend pensioen op te bouwen.

Zou u graag weten of u aan de voorwaarden voldoet om deze sociale voordelen te genieten? Neem dan gerust contact met ons op.

Hoe werkt het ?

Als u zich aansluit bij het akkoord geneesheren-ziekenfondsen, sturen we u elk jaar een vooraf ingevuld aanvraagformulier met sociale voordelen van het RIZIV. Het is de bedoeling dat u het ons ondertekend terugbezorgt. Wij sturen het naar de maatschappij van uw keuze en naar het RIZIV.

Om dit voordeel te genieten moet u :
  • Deel uitmaken van de beroepen die een toelage van het RIZIV ontvangen (artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, apothekers, vroedvrouwen en logopedisten)
  • Volledig of gedeeltelijk geconventioneerd zijn

Fiscaal voordeel

Instapkosten : Het RIZIV is vrijgesteld van instapkosten (wat bijvoorbeeld niet het geval is voor de individuele pensioentoezegging of groepsverzekering).


Heffing op einddatum : op einddatum, bij uw pensioen, wordt er een RSZ-bijdrage geheven van 3,55 % en een RIZIV-aandeel tussen 0 % en 2 %. Vervolgens moet er jaarlijks een fictieve rente op de inkomsten aangegeven worden voor een periode van 10 tot 13 jaar.

Voordeel vastgoed

Als u plannen hebt om vastgoed aan te kopen, te renoveren of te in stand te houden (erfenis) kunt u gebruikmaken van de kapitalen gelinkt aan uw pensioencontract om uw vastgoedinvesteringen te verwezenlijken in België en overal in Europa.

Hierbij kunt u tot 90 % van uw reserves opnemen. LifePension begeleidt u in uw zoektocht naar de oplossing die het best past bij uw beleggersprofiel.

Aanvullende waarborgen

Als u uw geliefden wil beschermen, raadt LifePension u aan om het RIZIV te combineren met een aanvullende verzekering. Dankzij deze dekkingen zijn uw gezin en uw vermogen beschermd tegen een ongeval, ziekte en overlijden.

Zo kunt u een daling van uw inkomen, financiële instabiliteit of een verlies van koopkracht vermijden, 
vooral in het geval van een hypotheek of autolening

Als zelfstandige zijn de luiken premievrijstelling en gewaarborgd inkomen sterk aan te raden om een moeilijke situatie voor u en uw gezin aan te kunnen. Als zelfstandige is het belangrijk dat u deze dekkingen aanpast naargelang de financiële evolutie van uw onderneming (inkomsten, kredietlasten), uw plannen en het algemeen vermogen. Uw persoonlijke situatie evolueert door de tijd heen. Het is nodig dat u zich hier stap voor stap aan aanpast.


Aanvullende verzekeringen in detail

Overlijdensdekking : de verzekeringsmaatschappij stort een kapitaal aan de aangeduide begunstigden in uw contract om de financiële instabiliteit en de kosten van uw overlijden te kunnen dragen.

Invaliditeitsrente : bij een ongeval of ziekte betaalt de verzekeringsmaatschappij een vervangingsinkomen in de vorm van een rente zodat u uw levensstandaard kan aanhouden. Deze dekking is in het bijzonder aangewezen als u vaste maandelijkse kosten hebt zoals een lening.
Zelfstandigen moeten hier zeer aandachtig voor zijn omdat hun sociale dekking veel beperkter is dan die van loontrekkenden of ambtenaren.

U kan bij ons terecht voor advies op maat.
Situatie in geval van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of een ongeval
De onderschrijving van aanvullende waarborgen is onderworpen aan medische formaliteiten naargelang uw leeftijd, uw beroepsbezigheden en de gedekte bedragen.
Meer info over de stappen die u moet ondernemen, vindt u in de tabel met medische formaliteiten in de bibliotheek.

Kosten & rendementen

U wil net als iedereen op einddatum een zo hoog mogelijk kapitaal ontvangen om van uw pensioen te kunnen genieten. Het is dan ook belangrijk dat u een goed evenwicht vindt tussen de laagste kosten en de hoogste rendementen.

U kan de vergelijking hieronder bekijken om de voor u meest geschikte keuze te maken:

Vergelijking rendement RIZIV lifepension

Ter herinnering, via LifePension kiest u voor de goedkoopste oplossingen op de markt !
Er worden geen kosten afgehouden voor de tussenpersoon. U betaalt enkel de verplichte kosten die de verzekeringsmaatschappij afhoudt.

Hoe kiest u het rendement en het risico die bij u passen?

De wet verbiedt om de gestorte premies in aandelenfondsen (niet gewaarborgd) te plaatsen. Daarom wordt uw VAPZ-premie volledig gestort in tak 21. Hebt u een meer dynamisch profiel? Dan kunt u de winstdelingen in tak 23 storten.

Bij tak 21 is het belegde kapitaal gewaarborgd, net als een basisrentevoet die van bij het begin wordt gepreciseerd maar die moduleerbaar is naargelang de toekomstige premies.
Het globaal rendement van uw belegde reserve is gebaseerd op de technische (gewaarborgde) rentevoet. Hierbij komt mogelijk een extra rendement. Deze bonus is de winstdeling (WD) die jaarlijks varieert naargelang de resultaten van de verzekeringsmaatschappij.

Bij tak 23 is een beleggingsfonds waarvan het rendement op lange termijn vaak hoger ligt, maar ook meer risico inhoudt. Het belegde kapitaal is immers niet gewaarborgd. Uw kapitaal en het bijbehorende rendement zijn variabel. Ze schommelen naargelang de evolutie van de beleggingsfondsen die bij aanvang geselecteerd werden.

Op basis van uw risicoprofiel kunt u bepalen welke oplossing(en) voor u het meest geschikt is (zijn).
  • Bent u defensief en boezemt een beurscrash u angst in ?
     Dan is tak 21 (zekerheid) geknipt voor u
  • Bent u bereid een beetje risico te nemen om uw spaargeld een boost te geven ?
    Les participations bénéficiaires (PB) peuvent être versées en branche 23

Overloop de lijdslijn om uw keuze aan te passen aan uw persoonlijke situatie (leeftijd, gezin, risicoprofiel, …).

Hoe vind ik de geschikte RIZIVformule ?

LifePension biedt u de mogelijkheid om uw product te kiezen via de vergelijking en de simulators de website. U kan ook de verzekeringsmaatschappij aanduiden die het best overeenstemt met uw verwachtingen en behoeften. Kunt u moeilijk kiezen uit de 8 voorgestelde verzekeringsmaatschappijen?
Contacteer-ons en dan zullen we u helpen.

Kan ik het opgebouwde kapitaal opnemen vóór de einddatum ?

In het kader van het RIZIV-contract is het sterk af te raden om uw kapitalen op te nemen vóór de einddatum.
Naar aanleiding van een parlementaire vraag van 8 januari 2010 hebben de meeste verzekeringsmaatschappijen trouwens besloten om geen inkomende of uitgaande overdracht van reserves meer toe te staan.
Elke betaling of toekenning van RIZIV-kapitalen vóór de einddatum is belastbaar. De cessionaris (verzekeringsmaatschappij) moet wel een voorheffing inhouden.
U kan uw kapitalen opnemen vanaf 65 jaar. Er moet jaarlijkse een fictieve rente aangegeven worden.

Wat gebeurt er als ik overlijd vóór de einddatum van mijn contract ?

De verworven reserve wordt gestort aan de begunstigde(n) aangeduid in uw contract.

Het is belangrijk om goed na te denken over wie u aanduidt als begunstigde. Dit om familiale problemen te vermijden en de successierechten te beperken. Via de aanvullende waarborgen kan uw nalatenschap een minimaal overlijdenskapitaal genieten of een aanvullend overlijdenskapitaal naargelang de voorwaarden van uw contract.
Contacteer ons voor meer informatie.

Kunnen niet-inwoners RIZIV afsluiten en aftrekken van hun belasting ?

Ja, dat is mogelijk als de activiteit wordt uitgevoerd in België. U moet wel verplicht een inwoner zijn van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + Liechtenstein, IJsland en Noorwegen).

Wie kan mij informatie geven over het wettelijk pensioen dat ik zou moeten ontvangen ?

U kan in de eerste plaats terecht bij de federale overheid voor informatie over uw pensioen. Surf naar www.mypension.be voor meer informatie.

Werknemers kunnen er hun volledige loopbaan terugvinden. Wat de zelfstandigen betreft, staat er info vermeld voor 2016 (zelfs 2017). Op deze site vindt u gegevens over uw pensioenbedrag. Opdat u uw persoonlijk budget zou kunnen opmaken en een algemeen overzicht zou hebben van uw pensioenkapitalen, helpt LifePension u om uw gegevens te bewaren in de ledenzone.

Is de verzekeringsmaatschappij verplicht om de informatie te communiceren bij het overlijden van een van haar verzekerden ?

De verzekeringsmaatschappijen zijn door de wet (art. 97 van het wetboek successierechten) verplicht om het Bestuur der Registratie en Domeinen te informeren telkens als er een bedrag gestort wordt ten gevolge van het overlijden van een Belgische fiscale inwoner. Het is ook verplicht om bij het overlijden van de verzekeringsnemer te communiceren als de verzekerde een derde is en er geen kapitaal uitbetaald wordt.

De maatschappij is echter niet altijd op de hoogte van het overlijden van de verzekeringsnemer.

Wat is de impact van 6 % instapkosten voor een tussenpersoon op mijn eindkapitaal ?

De hoge kosten van bepaalde tussenpersonen-makelaars kunnen aanzienlijke negatieve gevolgen hebben voor uw kapitaal op einddatum. In onze simulator kunt u heel eenvoudig zien dat kosten van 0 % of van 6 % een verschil opleveren van om en bij de 3000 EUR op het eindkapitaal (uitgaande van een gemiddeld rendement van 3 %).

Waar kan ik rechtstreeks RIZIV afsluiten ?

Om RIZIV af sluiten moet u zich altijd wenden tot een tussenpersoon (bank- of makelaarskantoor). U kan dit immers niet rechtstreeks afsluiten bij een bank of verzekeraar. Als onafhankelijke en gespecialiseerde tussenpersoon werkt LifePension samen met de 8 grootste verzekeringsmaatschappijen op de Belgische markt om u te helpen bij het vinden van de meest geschikte oplossing.

Ik heb een belegging in een levensverzekering. Wat gebeurt er bij overlijden ?

Eerst en vooral is er een verschil tussen de fiscale contracten (waarmee u een fiscaal voordeel geniet, net als bij pensioen- of langetermijnsparen) en de ‘niet-fiscale’ of vrije contracten, zonder fiscaal voordeel. Bij fiscale contracten wordt het kapitaal gestort aan de begunstigde, na belastingheffing, en komt dit bij de erfmassa. Voor beleggingen in levensverzekering die niet fiscaal werden afgetrokken, hangt alles af van de manier waarop het contract werd georganiseerd.

Wat gebeurt er in geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij ?

Een verzekeraar belegt altijd op lange termijn (voornamelijk in obligaties, een deel in vastgoed, en beperkt in aandelen, soms zelfs 0 %) en staat onder strenge controle van de overheid. Elk kwartaal moet de verzekeraar cijfers voorleggen aan de FSMA, de controleautoriteit.

Elke verzekeraar is verplicht een solvabiliteitsmarge op te bouwen. Dit betekent dat er een reserve moet opgebouwd worden die kan gebruikt worden in een noodsituatie. U kan dit percentage opvragen bij uw verzekeraar. Een solvabiliteitsmarge van 104 % bijvoorbeeld, betekent dat er een bijkomende reserve werd opgebouwd van 4 %.

Bovendien bestaan er meerdere wettelijke beschermingsniveaus :

  1. Het Beschermingsfonds voor deposito’s van de overheid ter hoogte van 100 000 EUR per persoon en per verzekeraar. Dit is enkel geldig voor pensioensparen, langetermijnsparen en niet-fiscale beleggingsverzekeringen, telkens van het gewaarborgde type, tak 21.
  2. Als verzekeringsnemer bent u een bevoorrechte schuldeiser. Dit betekent dat bij een faillissement de gespaarde reserve op het actief van de verzekeraar prioritair moet gestort worden aan de schuldeiser/verzekeringsnemer die geboekt staat bij de passiva van de verzekeraar. Pas daarna worden de aandeelhouders en de andere schuldeisers terugbetaald. Het is mogelijk dat de gespaarde reserve op het actief niet volstaat om uw inleg volledig terug te betalen, maar u verliest nooit uw volledige spaargeld omdat u bevoorrechte schuldeiser bent.

LifePension : 7 tips

1. De sociale voordelen van het RIZIV zijn een mooi geschenk van de overheid aan de geconventioneerde zorgverleners (artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten). Om het maximum uit deze stortingen te halen en vooral om tegen de einddatum een aanzienlijk kapitaal op te bouwen, is het belangrijk om de juiste keuzes te maken op het vlak van solidariteitsdekkingen, rendement en kosten. U kan steeds bij ons terecht als u twijfels hebt. 

2. De aanvullende verzekeringen gelinkt aan uw RIZIV-sparen zijn belangrijk :
  • Ze stellen uw spaargeld veilig
  • Ze vervangen uw inkomen (gedeeltelijk) in geval van ongeschiktheid
  • Ze beschermen uw geliefden in geval van overlijden
Ze zijn dus erg belangrijk. Vergeet de bedragen zeker niet aan te passen naargelang uw persoonlijke situatie en professionele evolutie.

3. Bij elke jaarlijkse storting van uw sociale voordelen door het RIZIV is de verzekeringsmaatschappij verplicht om 10 % af te houden van de premie en ze te beheren in een solidariteitsfonds. De dekkingen gelinkt aan deze fondsen verschillen sterk van maatschappij tot maatschappij. Laat u adviseren zodat u een keuze maakt die overeenstemt met uw profiel en gezinssituatie.

4. Elk jaar lopen duizenden geconventioneerde zorgverleners deze premie mis! Via de gekozen verzekeringsmaatschappij bezorgt LifePension u jaarlijks een vooraf ingevuld RIZIV-formulier. Het is belangrijk dat u dit formulier tijdig opstuurt naar het RIZIV. Als u dit niet doet, loopt u het voordeel mis.

5. In deze economische conjunctuur is het geruststellend om een rentevoet te genieten die gewaarborgd blijft tot het einde van het contract, in combinatie met winstdelingen die het jaarlijks rendement uitmaken. Dit kan gaan tot 3,5 %, een rentevoet die de banken u niet meer kunnen aanbieden.

6. Onze keuze RIZIV-verzekeringen :
LifePension zou de premie van de sociale voordelen van het RIZIV beleggen bij AG Insurance of bij Allianz, naargelang hoe gevoelig u bent voor solidariteit. Dankzij de historische hoge rendementen, de lage instapkosten (0,50 % bij AG Insurance en 1 % bij Allianz) en het ontbreken van beheerskosten behoren ze tot de meest performante producten op de markt.

7. Als u de bedoeling hebt om in vastgoed te investeren, kan uw RIZIV-pensioenlevensverzekeringscontract u helpen om dit te financieren met tal van voordelen (geen notaris- of hypotheekkosten). Aarzel niet om ons te contacteren als u vragen hebt.