Langetermijnsparen

Presentatie

Langetermijnsparen is een levensverzekering die deel uitmaakt van de derde pensioenpijler. Het is een fiscale oplossing die toegankelijk is voor elke belastingplichtige Belg. Het maximumbedrag voor het fiscaal jaar 2017 bedraagt 2.290€ in Wallonië, 2.350€ in Brussel en 2.280€ in Vlaanderen.

Hoe werkt het ?

U recupereert elk jaar 30% van de gestorte premie via de personenbelasting. 

Om dit voordeel te genieten moet u :
 • 18 jaar zijn
 • Belastingen betalen in België
 • Onderschrijven vóór 65 jaar omdat de kapitalen pas gerecupereerd kunnen worden minimaal 10 jaar na de datum van de eerste storting

Fiscaal voordeel

Instapkosten : er wordt een wettelijke taks van 2 % geheven op elke gestorte premie.

U ontvangt jaarlijks een belastingvermindering van 30% (+ gemeentebelasting) op het gestorte bedrag.

Heffing op einddatum : op uw 60 jaar of op de 10e verjaardag van het contract wordt er een anticipatieve heffing geheven van 10%.

Praktisch: hoe dit voordeel aangeven ?

U vult gewoon het werkelijk gestorte bedrag in voor het desbetreffende inkomstenjaar. Code 1353 voor een man en code 2353 voor een vrouw.

U ontvangt ook elk jaar een fiscaal attest via de verzekeringsmaatschappij waar u het geld hebt gestort.

Aanvullende waarborgen

Als u uw geliefden wil beschermen, raadt LifePension u aan om het pensioen te combineren met een aanvullende verzekering. Dankzij deze dekkingen zijn uw gezin en uw vermogen beschermd tegen een ongeval, ziekte en overlijden.

Zo kunt u een daling van uw inkomen, financiële instabiliteit of een verlies van koopkracht vermijden.

De aftrekbaarheid van dit aanvullende luik vermindert de kosten aanzienlijk. Het is echter belangrijk om deze dekkingen aan te passen naargelang uw financiële situatie (kredietlasten), uw plannen en uw algemeen vermogen. Uw persoonlijke situatie evolueert door de tijd heen. Het is dan ook nodig hier rekening mee te houden.

Aanvullende verzekeringen in detail

Overlijdensdekking : de verzekeringsmaatschappij stort een kapitaal aan de aangeduide begunstigden in uw contract om de financiële instabiliteit en de kosten van uw overlijden te kunnen dragen.

Premievrijstelling : in geval van arbeidsongeschiktheid blijft de verzekeringsmaatschappij de financiering van uw pensioen verderzetten, gedurende de periode van ongeschiktheid, zonder dat u een premie betaalt. Een must gezien de beperkte kost van deze dekking.

Invaliditeitsrente : bij een ongeval of ziekte betaalt de verzekeringsmaatschappij een vervangingsinkomen in de vorm van een rente zodat u uw levensstandaard kan aanhouden. Deze dekking is in het bijzonder aangewezen als u vaste maandelijkse kosten hebt zoals een lening.
Zelfstandigen moeten hier zeer aandachtig voor zijn omdat hun sociale dekking veel beperkter is dan die van loontrekkenden of ambtenaren.

U kan bij ons terecht voor advies op maat.
De onderschrijving van aanvullende waarborgen is onderworpen aan medische formaliteiten naargelang uw leeftijd, uw beroepsbezigheden en de gedekte bedragen.
Meer info over de stappen die u moet ondernemen, vindt u in de tabel met medische formaliteiten in de bibliotheek.

Kosten & rendementen

U wil net als iedereen op einddatum een zo hoog mogelijk kapitaal ontvangen om van uw pensioen te kunnen genieten. Het is dan ook belangrijk dat u een goed evenwicht vindt tussen de laagste kosten en de hoogste rendementen.

U kan de vergelijking hieronder bekijken om de voor u meest geschikte keuze te maken:

Vergelijking rendement langetermijnsparen lifepension

Ter herinnering, via LifePension kiest u voor de goedkoopste oplossingen op de markt !
Er worden geen kosten afgehouden voor de tussenpersoon. U betaalt enkel de verplichte kosten die de verzekeringsmaatschappij afhoudt.

Hoe kiest u het rendement en het risico die bij u passen?

Het rendement van uw spaargeld hangt af van de combinatie van tak 21- en tak 23-beleggingen.

Bij tak 21 is het belegde kapitaal gewaarborgd, net als een basisrentevoet die van bij het begin wordt gepreciseerd maar die moduleerbaar is naargelang de toekomstige premies.
Het globaal rendement van uw belegde reserve is gebaseerd op de technische (gewaarborgde) rentevoet. Hierbij komt mogelijk een extra rendement. Deze bonus is de winstdeling (WD) die jaarlijks varieert naargelang de resultaten van de verzekeringsmaatschappij.

Bij tak 23 is een beleggingsfonds waarvan het rendement op lange termijn vaak hoger ligt, maar ook meer risico inhoudt. Het belegde kapitaal is immers niet gewaarborgd. Uw kapitaal en het bijbehorende rendement zijn variabel. Ze schommelen naargelang de evolutie van de beleggingsfondsen die bij aanvang geselecteerd werden.

Op basis van uw risicoprofiel kunt u bepalen welke oplossing(en) voor u het meest geschikt is (zijn).
 • Bent u defensief en boezemt een beurscrash u angst in ?
     Dan is tak 21 (zekerheid) geknipt voor u
 • Bent u bereid een beetje risico te nemen om uw spaargeld een boost te geven ?
     Dan is tak 44 (een mix van tak 21 en tak 23 waardoor een evenwicht mogelijk is) wellicht iets voor u
 • Bent u niet bang om te beleggen en bent u ervan overtuigd dat beleggingsfondsen een betere keuze zijn wat betreft rendement op lange termijn ?
     Dan zal u tevreden zijn met tak 23

Overloop de lijdslijn om uw keuze aan te passen aan uw persoonlijke situatie (leeftijd, gezin, risicoprofiel, …).

Hoe vind ik de geschikte langetermijnspaarformule ?

LifePension biedt u de mogelijkheid om uw product te kiezen via de vergelijking en de simulators op de website. U kan ook de verzekeringsmaatschappij aanduiden die het best overeenstemt met uw verwachtingen en behoeften. Kunt u moeilijk kiezen uit de 8 voorgestelde verzekeringsmaatschappijen?
Contacteer-ons en dan zullen we u helpen.

Welke kosten zijn gelinkt aan langetermijnsparen ?

Elk levensverzekeringsproduct omvat 3 soorten kosten :
 • Instapkosten : deze vallen uit elkaar in twee delen, de kosten voor de maatschappij en de kosten voor de makelaar-tussenpersoon (ter herinnering, deze kosten gelden niet voor LifePension)
 • Beheerskosten : vast jaarlijks bedrag of maandelijks of jaarlijks percentage. Over het algemeen worden ze enkel afgehouden op het deel waarborg van de reserves (tak 21)
 • Uitstapkosten : deze zijn enkel van toepassing als u beslist om uw kapitalen vervroegd af te halen. Dit betekent vóór de pensioenleeftijd (bijkomende wettelijke heffing!) of als u de verworven reserve overdraagt naar een andere instelling. Over het algemeen houdt de instelling 5 % kosten af als u uitstapt

Hoe kan ik mijn stortingen verhogen of verlagen ?

De levensverzekeringscontracten zijn flexibel. U kan op elk ogenblik het bedrag van de stortingen wijzigen, de jaarlijkse premiesplitsing aanpassen of de betalingen stopzetten, zonder dat u daar een reden voor hoeft te geven. U kan ons gewoon doormailen wat u graag wil aanpassen.
Als u het absolute maximum van 2260 bereikt en u meer wil sparen per jaar, kan LifePension u helpen en begeleiden om verder te sparen en een nieuwe belegging te vinden die overeenstemt met uw beleggersprofiel.

Kan ik het opgebouwde kapitaal opnemen vóór de einddatum ?

Als u de betaling van uw premies stopzet en de maatschappij vraagt om het gespaarde kapitaal te vereffenen, moet u aandacht besteden aan de anticipatieve heffing die een aanzienlijke kost vormt.
Als u de aanvraag doet vóór uw 60 jaar, wordt er een heffing van 33 % afgehouden. Dit is dan ook sterk af te raden. Na uw 60 jaar wordt het kapitaal niet meer belast omdat er een bevrijdende heffing wordt geheven op uw 60e verjaardag. Besteed wel aandacht aan de vervroegde uitstapkosten die sommige verzekeraars afhouden in geval van een opname vóór de einddatum of een overdracht naar een andere maatschappij.

Wat gebeurt er als ik overlijd vóór de einddatum van mijn contract ?

De verworven reserve wordt gestort aan de begunstigde(n) aangeduid in uw contract.
Het is belangrijk om goed na te denken over wie u aanduidt als begunstigde. Dit om familiale problemen te vermijden en de successierechten te beperken. Via de aanvullende waarborgen kan uw nalatenschap een minimaal overlijdenskapitaal genieten of een aanvullend overlijdenskapitaal naargelang de voorwaarden van uw contract.
Contacteer ons voor meer informatie.

Kan ik na mijn 65e blijven betalen en het fiscaal voordeel genieten ?

Ja, in tegenstelling tot bij pensioensparen blijft u het fiscaal voordeel genieten tot de einddatum van het contract, zelfs na 65 jaar.

Kunnen niet-inwoners langetermijnsparen afsluiten en aftrekken van hun belasting ?

Ja, dat is mogelijk. Personen die niet in België verblijven maar wel belastingen betalen wegens een beroepsactiviteit in België, kunnen langetermijnsparen onderschrijven. U moet wel verplicht een inwoner zijn van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + Liechtenstein, IJsland en Noorwegen).

Wanneer kan ik storten in mijn langetermijnsparen ?

Voor de belastingaftrek wordt er rekening gehouden met alle stortingen die gedaan werden tussen 1 januari en 31 december. U mag het bedrag in één keer storten of in meerdere keren. U beslist zelf over de premiesplitsing (jaarlijks, semestrieel, trimestrieel of maandelijks).

Wie kan mij informatie geven over het wettelijk pensioen dat ik zou moeten ontvangen?

U kan in de eerste plaats terecht bij de federale overheid voor informatie over uw pensioen. Surf naar www.mypension.be voor meer informatie.

Werknemers kunnen er hun volledige loopbaan terugvinden. Wat de zelfstandigen betreft, staat er info vermeld voor 2016 (zelfs 2017). Op deze site vindt u gegevens over uw pensioenbedrag. Opdat u uw persoonlijk budget zou kunnen opmaken en een algemeen overzicht zou hebben van uw pensioenkapitalen, helpt LifePension u om uw gegevens te bewaren in de ledenzone.

Is de verzekeringsmaatschappij verplicht om de informatie te communiceren bij het overlijden van een van haar verzekerden ?

De verzekeringsmaatschappijen zijn door de wet (art. 97 van het wetboek successierechten) verplicht om het Bestuur der Registratie en Domeinen te informeren telkens als er een bedrag gestort wordt ten gevolge van het overlijden van een Belgische fiscale inwoner. Het is ook verplicht om bij het overlijden van de verzekeringsnemer te communiceren als de verzekerde een derde is en er geen kapitaal uitbetaald wordt.
De maatschappij is echter niet altijd op de hoogte van het overlijden van de verzekeringsnemer.

Wat is de impact van 6 % instapkosten voor een tussenpersoon op mijn eindkapitaal ?

De hoge kosten van bepaalde tussenpersonen-makelaars kunnen aanzienlijke negatieve gevolgen hebben voor uw kapitaal op einddatum. In onze simulator kunt u heel eenvoudig zien dat kosten van 0 % of van 6 % een verschil opleveren van om en bij de 3000 EUR op het eindkapitaal (uitgaande van een gemiddeld rendement van 3 %).

Waar kan ik rechtstreeks langetermijnsparen afsluiten ?

Om langetermijnsparen af sluiten moet u zich altijd wenden tot een tussenpersoon (bank- of makelaarskantoor). U kan dit immers niet rechtstreeks afsluiten bij een bank of verzekeraar. Als onafhankelijke en gespecialiseerde tussenpersoon werkt LifePension samen met de 8 grootste verzekeringsmaatschappijen op de Belgische markt om u te helpen bij het vinden van de meest geschikte oplossing.

Ik heb een belegging in een levensverzekering. Wat gebeurt er bij overlijden ?

Eerst en vooral is er een verschil tussen de fiscale contracten (waarmee u een fiscaal voordeel geniet, net als bij pensioen- of langetermijnsparen) en de ‘niet-fiscale’ of vrije contracten, zonder fiscaal voordeel. Bij fiscale contracten wordt het kapitaal gestort aan de begunstigde, na belastingheffing, en komt dit bij de erfmassa. Voor beleggingen in levensverzekering die niet fiscaal werden afgetrokken, hangt alles af van de manier waarop het contract werd georganiseerd.

Verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde: hoe elk deel bepalen ?

De verzekeringsnemer is de persoon die de verzekering afsluit.
De verzekerde is de persoon op het hoofd van wie het risico rust dat de verzekerde gebeurtenis zich voordoet (bv. het overlijden).
De begunstigde is de persoon aan wie de verzekeringsprestatie toekomt als de verzekerde gebeurtenis zich voordoet.
Eenzelfde persoon kan verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde zijn, maar het kan ook gaan om verschillende personen.
Contacteer-ons voor niet-bindend advies over uw contracten.

Zijn mijn kapitalen gedekt als LifePension failliet gaat ?

LifePension is uw onafhankelijke tussenpersoon voor uw pensioenopbouw. De premies die u stort, gaan rechtstreeks naar uw levensverzekering bij de verzekeringsmaatschappij die u hebt gekozen.
LifePension heeft uw geld dus nooit in bezit en is er nooit eigenaar van of aansprakelijk voor. De ratings en solvabiliteitsmarges van de maatschappijen uit onze vergelijking kunnen u helpen om een verzekeraar te selecteren.
Daarnaast heeft de overheid extra waarborgen ingevoerd die gelden in geval van een faillissement van een financiële instelling om de financiële situatie van elke spaarder te vrijwaren.

Wat gebeurt er in geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij ?

Een verzekeraar belegt altijd op lange termijn (voornamelijk in obligaties, een deel in vastgoed, en beperkt in aandelen, soms zelfs 0 %) en staat onder strenge controle van de overheid. Elk kwartaal moet de verzekeraar cijfers voorleggen aan de FSMA, de controleautoriteit.

Elke verzekeraar is verplicht een solvabiliteitsmarge op te bouwen. Dit betekent dat er een reserve moet opgebouwd worden die kan gebruikt worden in een noodsituatie. U kan dit percentage opvragen bij uw verzekeraar. Een solvabiliteitsmarge van 104 % bijvoorbeeld, betekent dat er een bijkomende reserve werd opgebouwd van 4 %.

Bovendien bestaan er meerdere wettelijke beschermingsniveaus :

 1. Het Beschermingsfonds voor deposito’s van de overheid ter hoogte van 100 000 EUR per persoon en per verzekeraar. Dit is enkel geldig voor pensioensparen, langetermijnsparen en niet-fiscale beleggingsverzekeringen, telkens van het gewaarborgde type, tak 21.
 2. Als verzekeringsnemer bent u een bevoorrechte schuldeiser. Dit betekent dat bij een faillissement de gespaarde reserve op het actief van de verzekeraar prioritair moet gestort worden aan de schuldeiser/verzekeringsnemer die geboekt staat bij de passiva van de verzekeraar. Pas daarna worden de aandeelhouders en de andere schuldeisers terugbetaald. Het is mogelijk dat de gespaarde reserve op het actief niet volstaat om uw inleg volledig terug te betalen, maar u verliest nooit uw volledige spaargeld omdat u bevoorrechte schuldeiser bent.

LifePension : 7 tips

1. Hoe dichter uw pensioen komt, hoe belangrijker het is om uw kapitalen te waarborgen. Laat niet het volledige kapitaal in tak 23 tot de einddatum. Een beurscrash net voor u uw kapitaal opneemt, kan dan immers fataal zijn.

2. Aanvullende verzekeringen voor uw spaargeld zijn belangrijk :
 • Ze beveiligen uw spaargeld
 • Ze vervangen gedeeltelijk uw inkomen in geval van ongeschiktheid
 • Ze beschermen uw geliefden in geval van overlijden en zijn dus belangrijk.                                                        Vergeet de bedragen niet aan te passen naargelang uw persoonlijke en professionele evolutie

3. Opgelet: verwar een pensioenlevensverzekering (aangeboden door verzekeringsmaatschappijen) niet met een pensioenfonds (aangeboden door banken). De heffing op einddatum van het pensioenfonds is gebaseerd op een fictief rendement van 4,75 % en is bijgevolg over het algemeen minder interessant dan de levensverzekering.

4. Het jaar van uw 60e verjaardag raden we u aan om de storting te doen nadat u 60 bent geworden. Zo wordt het niet meegerekend in het fictief kapitaal waarop u belastingen moet betalen, maar geniet u hierop een belastingvermindering.

5. In deze economische conjunctuur van lage rentevoeten (OLO) is het sterk aan te raden om, naargelang uw profiel, een deel van de premie van het pensioensparen te investeren in tak 23 (niet-gewaarborgd). Zo kan u, ondanks het risico, het rendement van uw activa optimaliseren.

6. Onze keuze tak 21-verzekeringen :
LifePension zou kiezen voor het langtermijnsparen in tak 21 bij AG Insurance. Dankzij de lage instapkosten van 0,50 % en het ontbreken van beheerskosten is het een van de meest performante producten op de markt.

7. Onze keuze tak 23-verzekeringen :
LifePension zou kiezen voor het langetermijnsparen in tak 23 bij Baloise. Er zijn immers geen instapkosten en enkel de reserve in tak 21 is onderworpen aan beheerskosten van 0,015 %. Als u een mix tak 21/tak 23 wenst, raden we u aan om de kosten van elke maatschappij te analyseren. Ergo Life bijvoorbeeld kan een uitstekende keuze zijn als u kiest voor een jaarlijkse storting.