Tips & Advices

Gedragscode

INFORMATIE OVER ONS KANTOOR

In het kader van de wet van 30 juli 2013 en de koninklijke besluiten deelt ons kantoor volgende gegevens mee :

Broker Consult BVBA

Hippokrateslaan 10/1

1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

 

RPR : BE0545.996.865

FSMA-nummer : 113027A
Bedrijfsnummer (I&P) : 05.459.96.865
Bedrijfsnummer (Broker Consult) : 06.317.17.151

Tel.: 02/721 66 51

Fax: 02/721 66 51

Email: info@infinia.org

 

Het register der verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door het FSMA te 1000 BRUSSEL, Congresstraat 12 - 14 en is terug te vinden op www.fsma.be

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.

Klachten kunnen eveneens ingediend worden bij de Ombudsman van de Verzekeringen te 1000 BRUSSEL, de Meeûssquare 35 - tel. 02/547 58 71 - fax 02/547 59 75 - email info@ombudsman.as -www.ombudsman.as

 

ASSURMIFID: GEDRAGSREGELS *
 

Al snel na de start van de wereldwijde financiële crisis in 2008 werden maatregelen getroffen om de financiële markten te versterken en vooral om de financiële consumenten een betere bescherming te bieden. Deze maatregelen worden nu ook doorgetrokken naar de verzekeringssector.

 

De principes van de gedragsregels met betrekking tot MiFID (voluit: Markets in Financial Instruments Directive) werden naar de verzekeringssector uitgebreid door de Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Deze wet is beter bekend als Twin Peaks II. Het belangrijkste principe van deze regelgeving houdt in dat de afnemer van een verzekeringsproduct recht heeft op een betere bescherming en transparante informatie.

* Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.
 

ONS KANTOOR IS GEHOUDEN TOT HET NALEVEN VAN DE "ASSURMIFID-GEDRAGSREGELS" EN DEELT U IN U DIT VERBAND VOLGENDE INFORMATIE MEE:
 

1. AANGEBODEN PRODUCTEN EN DIENSTEN
 

1.1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

 

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dit wil zeggen de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

 

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

 

1: Ongevallen;

2: Ziekte;

3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;

4: Casco rollend spoorwegmaterieel;

7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;

8: Brand en natuurevenementen;

9: Andere schade aan goederen;

10: BA motorrijtuigen;

13: Algemene BA;

14: Krediet;

15: Borgtocht;

16: Diverse geldelijke verliezen;

17: Rechtsbijstand;

18: Hulpverlening;

21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;

22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;

23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;

24: De in Ierland en het Verenigd Koninkrijk bestaande verzekering genaamd "Permanent Health Insurance" (niet opzegbare ziekteverzekering van lange duur);

25: Tontineverrichtingen;

26: Kapitalisatieverrichtingen;

27: Beheer van collectieve pensioenfondsen;

28: De verrichtingen zoals bedoeld in boek IV, titel 4, hoofdstuk I van de Franse "Code des Assurances";

29: De in de wetgeving op de sociale verzekering omschreven en bedoelde verrichtingen in verband met de duur van het leven van de mens, voor zover deze in overeenstemming zijn met de wetgeving van een lidstaat, en door verzekeringsondernemingen voor eigen risico worden verricht of beheerd.

 

1.3. Polisvoorwaarden

 

Hiervoor verwijzen wij naar uw persoonlijke ledenruimte, of naar de diverse websites van de verschillende verzekeringsmaatschappijen.

 

2. INFORMATIE OVER HET BELANGENCONFLICTENBELEID
 

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder vindt u meer informatie terug over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft:
 

2.1. Wetgevend kader
 

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.
 

2.2. Welke belangenconflicten?
 

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.
 

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.
 

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:
 

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling;
 • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
 • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;
 • Situaties eigen aan ons kantoor: vb groepsstructuren (bv. bancassurance of assurfinance) of nevenactiviteiten ( bv. bankagent, vastgoedmakelaar).


2.3. Welke maatregelen neemt ons kantoor?
 

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.
 

Het gaat onder meer om:
 

 • Een interne instructienota;
 • Een aangepast verloningsbeleid;
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.


Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.


2.4. 
 Wat is de procedure?

 

 

2.5. Specifieke transparantie
 

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

3. VERLONING

In ruil voor onze diensten als verzekeringsmakelaar ontvangen wij in principe een vergoeding van de verzekeringsmaatschappij, die is inbegrepen in de premie die de klant betaalt.
Daarnaast kunnen we een vergoeding ontvangen voor de verzekeringsportefeuille die ons kantoor beheert bij een specifieke verzekeringsmaatschappij, evenals voor bepaalde taken die we tot een goed einde brachten.
Voor meer info kunt u ons kantoor contacteren of de ledenzone van onze website raadplegen. In de andere gevallen ontvangen we een vergoeding van de klant, met andere woorden van u, voor onze diensten van verzekeringsmakelarij.