Tips & Advices

Consultancydiensten

Objectief en transparant advies over financiën en verzekering

Broker Consult kan consultancydiensten leveren, wat zorgt voor meer onafhankelijkheid en objectiviteit.
Zonder dat er een verzekeringscontract, krediet of ander financieel product tegenover staat.
Deze studies gebeuren in ruil voor een honorarium. Dat is duidelijk en transparant.
De adviseurs van Broker Consult analyseren uw situatie en maken op basis daarvan verslagen, balansen en modellen op.
Wij zijn absoluut niet gebonden door bepaalde verzekeringsproducten of financiële producten. U ontvangt een objectief overzicht van uw situatie.
Nadien hebt u alle troeven in handen om met kennis van zaken te handelen.
Wij streven er altijd naar om u vooruit te helpen.

Balans vastgoedinvestering
Hebt u plannen om een woning te verwerven? Of een professionele ruimte?
Of om te investeren in een opbrengsteigendom?
Krijgt u een hypothecair krediet? Indien ja, voor welk bedrag? Wat is uw investeringscapaciteit?
Hoe kunt u de operatie structureren? Kopen als natuurlijk persoon? Als vennootschap? In onverdeeldheid? Als gesplitste aankoop?
Tal van vragen, valkuilen en opportuniteiten die u moet bekijken vooraleer u zich stort in een project dat de toekomst van uw financiën op lange termijn en fundamenteel zal beïnvloeden.
Op basis van een diepgaande audit van uw financiële situatie en een gedetailleerde analyse van uw project levert Broker Consult een gepersonaliseerd verslag af met hierin :
 • Uw investeringscapaciteit in precieze cijfers en/of de voorwaarden waar u aan moet voldoen om uw doelstelling te verwezenlijken
 • Meerdere scenario’s om de operatie te structureren waarbij u een zicht krijgt op de voor- en de nadelen van de aankoop als natuurlijk persoon of als vennootschap, en van de gesplitste aankoop
 • Een lijst van voorschriften om uw aankoop te optimaliseren op fiscaal en vermogensrechtelijk vlak

Balans vermogen
Uw vermogen bestaat potentieel uit roerende en/of onroerende activa, aangehouden als natuurlijk persoon en/of als vennootschap, in volle eigendom en/of in onverdeeldheid.
Het geeft een overzicht van de sterke en de zwakke punten, van de opportuniteiten en van de risico’s.
Vervolgens zijn er uw doelstellingen. Een huis kopen. Uw onderneming uitbouwen. Een nieuwe richting geven aan uw carrière. Voorzien in een inkomen voor na uw professionele activiteiten. Zijn de samenstelling en de evolutie van uw patrimonium in overeenstemming met deze doelstellingen? Beschikt u over de vereiste financiële vrijheid? Hoe kunt u de nodige financiële middelen vergaren om uw levensbeleid te volgen?

Broker Consult maakt een gedetailleerde en uitgebreide inventaris op van uw vermogen en levert een gepersonaliseerd verslag met hierin :

 • Een balans (actief-passief) van uw vermogen zodat u een duidelijk overzicht hebt van uw bezittingen en uw schulden
 • Een SWOT-analyse van uw vermogenssituatie (Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats)
 • Een lijst met voorschriften voor een algemeen financieel beleid dat aansluit op uw doelstellingen : 
 1. Fiscale optimalisatie
 2. Arbitrage van uw kredieten
 3. Diversificatie
 4. Bescherming en dekking van risico’s
 5. Activering van opportuniteiten

Balans financiële planning en erfenisplanning
Wat zijn de gevolgen voor uw geliefden als u zou overlijden?
Zouden lopende kredieten terugbetaald worden door overlijdensverzekeringen?
Zouden uw echtgeno(o)t(e) en uw kinderen kunnen rekenen op voldoende vermogen en/of inkomsten?
Hebt u voorzien in een duidelijke erfopvolging om chaos in uw gezin te vermijden na uw overlijden?
Werden de successierechten gebudgetteerd, fiscaal geoptimaliseerd en voorzien?

Op basis van een diepgaande analyse van uw financiële en familiale situatie levert Broker Consult een gepersonaliseerd rapport met daarin :

 • Een balans (actief-passief) van uw vermogen zodat u een duidelijk overzicht hebt van uw bezittingen en uw schulden
 • Een precieze identificatie van de te verzekeren behoeften van uw gezin
 • De berekening van de successierechten waarin u moet voorzien
 • Een lijst met voorschriften om uw vermogensoverdracht te structureren en fiscaal te optimaliseren :
 1. Huwelijksstelsel
 2. Erfopvolging
 3. Programmering van schenkingen
 • Een marktstudie met de beste voorwaarden voor overlijdensverzekeringen wat betreft prijs-kwaliteitverhouding bij privéverzekeraars
 • Een studie voor fiscale optimalisatie van de verzekeringspremies en -prestaties

De balans bescherming
Als bedrijfsleider staat u in het bijzonder bloot aan 2 types risico’s :

1. Uw beroepsaansprakelijkheden tegenover derden
2. Uw beperkte sociale dekking
 • In geval van invaliditeit
 • In geval van overlijden
 • Op de pensioenleeftijd

Op basis van een precies overzicht van uw persoonlijke, professionele en financiële situatie levert Broker Consult een gepersonaliseerd rapport met daarin :

 • Een audit van uw beroepsaansprakelijkheden
 • De basisdekkingen die u geniet via de Belgische Sociale Zekerheid
 • De lacunes of tekorten van de Belgische Sociale Zekerheid in uw persoonlijk geval
 • Een lijst met voorschriften met cijfermateriaal om de geïdentificeerde risico’s te dekken
 • Een marktstudie met de beste voorwaarden voor overlijdensverzekeringen wat betreft prijs-kwaliteitverhouding bij privéverzekeraars
 • Een studie voor fiscale optimalisatie van de verzekeringspremies en -prestaties