Autoverzekering

Presentatie

De verzekering ‘BA Auto’ is door haar verplichte karakter de eigenlijke basis van de verzekeringen.
Het is immers een van de weinige wettelijk verplichte verzekeringen in België om een voertuig op de openbare weg te mogen gebruiken.

Deze dekking is ook de meest complexe door de vele criteria die een rol spelen bij de premieberekening (datum rijbewijs, geboortedatum, wettelijk adres, bonus-malus, vermogen van het voertuig en de waarde van het voertuig bij het afsluiten van een kleine of grote omnium).

Voor jonge bestuurders kan het ontzettend moeilijk zijn om een betaalbare autoverzekering te vinden. De adviseur kan u helpen een gepaste dekking te vinden aan een betaalbare prijs.

Welke dekkingen kiezen ?

 • BA: de burgerlijke aansprakelijkheid auto vormt de basis en is de enige wettelijk verplichte dekking. Ze dekt de materiële en/of lichamelijke schade veroorzaakt aan derden bij een schadegeval.
 • Glasbreuk: deze waarborg is een aanvulling op de BA die van toepassing is bij glasbreuk (voorruit, zijruiten en achterruit van het voertuig). De achteruitkijkspiegels en de koplampen zijn niet gedekt. Er is geen vrijstelling. Enkel Generali biedt deze waarborg aan buiten de omnium.
 • De ‘kleine omnium’ dekt de schade aan uw eigen voertuig, veroorzaakt door brand, diefstal, glasbreuk, aanrijding van wilde dieren en natuurkrachten (hagel, vallen van bomen enz). Merk op dat vandalisme enkel gedekt is door de grote omnium en dat er een vrijstelling geldt.
 • De ‘grote omnium’ dekt de schade verzekerd door de kleine omnium. Hierbij komt de schade aan uw eigen voertuig tijdens een ongeval zonder derden, een ongeval in fout of vandalisme.

Aanvullende verzekeringen :

 • De bestuurdersverzekering: bij een ongeval in fout vergoedt de bestuurdersverzekering de lichamelijke schade van de bestuurder of wordt een kapitaal uitgekeerd aan de begunstigden in geval van overlijden van de bestuurder.
 • Bijstand Auto: dekt het depanneren in België en in het buitenland na een ongeval (gratis basisbijstand) of autopech (uitgebreide bijstand).
 • Rechtsbijstand: deze waarborg betaalt de gerechtskosten (advocaten, experts) terug van een geschil over een schadegeval auto.

Belangrijk : we raden u aan een dekking rechtsbijstand af te sluiten, onafhankelijk van uw autoverzekering. Met deze verzekering bent u, in ruil voor een licht hogere premie, veel beter beschermd bij een geschil in het buitenland, een geschil met een verzekerde van dezelfde maatschappij of met de maatschappij zelf.

Wat zijn de voordelen ?

 • Onafhankelijk schadebeheer
 • Beheer van de geschillen door gespecialiseerde medewerkers.
 • Hogere tussenkomstplafonds
 • Nuttige aanvullende waarborgen
 • Professioneel en snel beheer, gespecialiseerde expertise gegarandeerd (core business)
 • Tenlasteneming van de procedurekosten
 • En vooral, geen belangenconflict met de autoverzekeraar !

Technische beschrijving

Diefstal
Deze waarborg is van toepassing op het voertuig en alle oorspronkelijk gemonteerde toebehoren. De waarborg geldt bij diefstal, vernieling of beschadiging door dieven.

Brand
Deze waarborg is van toepassing bij schade door vuur, ontploffing, steekvlammen, bliksem en kortsluiting in de elektrische installatie, ongeacht de plaats en de oorzaak.

Natuurkrachten & aanrijding van dieren
Schade veroorzaakt door de rechtstreekse en onmiddellijke gevolgen van het vallen van stenen, grondverschuivingen, lawine, sneeuwdruk, storm, hagel, overstroming, orkaan, tornado, cycloon, aardbeving, vulkaanuitbarsting en vloedgolf of aanrijding van een dier.

Materiële schade
Schade veroorzaakt door een ongeval, meer bepaald de schade door schokken, vallen, botsing, vandalisme.

Goed om te weten

De premie van de omnium varieert naargelang van de vrijstelling.

Op elke jaarlijkse vervaldag zorgt elk schadegeval dat heeft geleid tot tussenkomst van de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (aansprakelijkheid tegenover derden) voor een verhoging van de premie en van uw bonus-malus.

Bij totaalverlies hangt de schadevergoeding af van verschillende factoren eigen aan elke verzekeringsmaatschappij :

 • De toegepaste afschrijving, dat betekent het aantal maanden zonder waardeverlies
 • De afschrijvingscoëfficiënt van uw contract die het percentage bepaalt van het maandelijkse waardeverlies van uw voertuig.

De verzekerde kan ook de belasting op de inverkeerstelling laten verzekeren. Op die manier moet de verzekerde niet opnieuw de belasting op de inverkeerstelling betalen als hij snel een nieuw voertuig koopt, bijvoorbeeld na een totaalverlies. Verzekerden sluiten deze dekking doorgaans af als de belasting vrij hoog is (voertuigen met een groot vermogen).

De depannagebijstand na een ongeval is een gratis dekking die inbegrepen zit in de ‘BA Auto’.

De technische bijstand bij autopech is een betalende, maar belangrijke optie (minstens 150 voor tussenkomst van een takelwagen).
Vóór het onderschrijven van deze optie informeert de verzekeringsnemer zich het best eerst bij de concessiehouder (voor nieuwe voertuigen) of technische bijstand al inbegrepen is (dit is doorgaans het geval). Dit om te vermijden dat hij dubbel verzekerd is.
Het is ook mogelijk dat u verzekerd bent voor dit type pechverhelping via uw kredietkaart (type Amex Gold of Platinum bijvoorbeeld). Verifieer dit bij uw bank.
Als u geen bijstand hebt, vindt u bij heel wat maatschappijen aantrekkelijke formules die zowel het voertuig als de bijstand aan personen dekken. Het voordeel van deze waarborg is dat ze alle gezinsleden dekt.

Het schade-attest is een (geheel van) document(en) met uw rijhistoriek van de laatste 5 jaar. Het attest is heel belangrijk als u geen enkel ongeval hebt gehad. Dan valt u immers in een lage bonus-malus en betaalt u een lagere premie.

Ga naar het deel FAQ om te weten hoe u dit attest kunt verkrijgen.

Wie kan een autoverzekering onderschrijven in België?

Ledereen die gedomicilieerd is in België en een geldig Belgisch of buitenlands rijbewijs bezit.

Hoe kunt u een schade-attest verkrijgen ?

Dit kan op twee manieren :

 • Uw verzekeraar geeft het u automatisch bij de opzegging van uw verzekering BA Auto. Houd dit document zorgvuldig bij, het is belangrijk.
 • U vraagt zelf een attest aan uw verzekeraar.

Hoe zeg ik mijn autoverzekering op ?

Om een autoverzekering op te zeggen, moet u de verzekeringsmaatschappij op de hoogte brengen (hetzij zelf, hetzij met de hulp van uw makelaar) minstens 3 maanden vóór de jaarlijkse hernieuwing.

Als u dit niet doet, wordt het contract automatisch en stilzwijgend verlengd voor een jaar.

Deze termijn van 3 maanden werd vastgelegd in het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

Uitzonderingen betreffende de opzegging van uw autoverzekering !
Er zijn een reeks uitzonderingen waarin u uw autoverzekering kunt opzeggen :
 • U kunt uw autoverzekering opzeggen na elke schade-aangifte, maar uiterlijk één maand na de kennisgeving door uw verzekeraar van de betaling of de weigering van betaling van een schadevergoeding.
 • Na een tariefwijziging van uw autoverzekering, met of zonder wijziging van de verzekeringsvoorwaarden.
 • Wanneer uw verzekeraar overgaat tot een gerechtelijk akkoord of faillissement of het recht is ontnomen autoverzekeringen aan te bieden.
 • In geval van vermindering van het risico
 • Wanneer een termijn langer dan een jaar verstrijkt tussen de datum van onderschrijving van het contract en de datum van inwerkingtreding. Deze opzegging moet betekend worden ten laatste drie maanden na de inwerkingtreding van het contract.
 • Wanneer het contract geschorst wordt wegens vordering van het voertuig

De maatschappij heeft mijn autoverzekering opgezegd. Wat kan ik doen ?

In geval van talrijke schadegevallen of frequente betwistingen, kunnen maatschappijen uw verzekering opzeggen of weigeren om u te verzekeren. Als u door 3 verschillende maatschappijen wordt geweigerd, moet u een aanvraag indienen bij het Tariferingsbureau om uw voertuig te kunnen verzekeren, maar enkel in BA Auto (in dat geval kunt u geen omnium meer afsluiten).

Moet ik de cataloguswaarde of de factuurwaarde laten verzekeren ?

De verzekerde waarde die dient als basis voor de berekening van de verzekeringspremie en de schaderegeling, is, in de meeste gevallen, de cataloguswaarde van het voertuig (oorspronkelijk gemonteerde toebehoren inbegrepen), zonder btw en zonder kortingen, bij de eerste inschrijving.
Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden u echter de mogelijkheid om uw voertuig te verzekeren op basis van de factuurwaarde als u deze tweedehands kocht (en nog wenst te verzekeren in (kleine) omnium) of als u een aanzienlijke korting kreeg bij de aankoop.

In dat geval verzekeren bepaalde maatschappijen minstens 80 % van de cataloguswaarde.

Vergeet niet dat in geval van totaalverlies u enkel de effectief verzekerde waarde recupereert. Denk dus goed na alvorens u uw voertuig verzekert.

Kan ik mijn voertuig laten herstellen in om het even welke garage ?

Als u voertuig schade opliep, bent u vrij te kiezen in welke garage u uw voertuig laat herstellen. Maar als u kiest voor een door de maatschappij erkende hersteller, geniet u talrijke voordelen afhankelijk van maatschappij tot maatschappij. 
Eén van de belangrijke voordelen is de vervangwagen. Als u kiest voor een erkende hersteller, blijft u mobiel. U kan gratis een vervangwagen gebruiken tijdens de herstelling of voor een beperkte duur. 
Een tweede voordeel is dat de maatschappij de factuur rechtstreeks betaalt aan de hersteller. U hoeft dus geen euro voor te schieten (behalve als er een vrijstelling geldt bij een ongeval zonder derde, een ongeval in fout of bij vandalisme).

LifePension : 7 tips

 1. Afgezien van de dekking BA verschillen de waarborgen van een contract auto vaak van maatschappij tot maatschappij. Denk goed na voor u een keuze maakt. Vermijd onaangename verrassingen en laat u niet enkel leiden door het laagste tarief.                                                                                                                                                        

 2. Bent u eigenaar van een tweede voertuig voor het weekend (sportwagen, luxewagen, oldtimer)? Vaak is het interessant een verzekering te nemen bij dezelfde maatschappij als uw eerste wagen of naar een gespecialiseerde verzekeraar te stappen.                                                                                                                                                          

 3. Dankzij de kortingen die onze partner-makelaars krijgen, geniet u interessante tarieven in combinatie met een kwaliteitsvolle service bij problemen (probleem in het buitenland, vervangwagen, …).                                                     

 4. Bent u een jonge bestuurder met een (para)medisch beroep (dokter, tandarts, kinesitherapeut, apotheker, verpleger, logopedist,…)? LifePension heeft voor u de oplossing. Contacteer ons voor meer info.                                                      

 5. Is uw wagen nog vrij recent? Laat hem niet onderverzekeren om minder te moeten betalen. De premie is hoog (vooral bij jongeren en/of wagens met groot vermogen) en dan wordt weleens verteld dat het beter is om het risico te nemen om enkel een BA of een kleine omnium af te sluiten. Maar bij zware schade of totaalverlies verliest u bijna de volledige resterende waarde van het voertuig …                                                                                                                                                               

 6. Ik rijd maar een beperkt aantal kilometer per jaar. Kan ik een voordelig tarief krijgen?

  Uiteraard! Heel wat maatschappijen bieden kortingen aan op basis van het reële aantal afgelegde km.                                                     

 7. Voor nieuwe wagens wordt meestal aangeraden de cataloguswaarde te verzekeren, dus niet de factuurwaarde. Bij totaalverlies wordt u vergoed op basis van die waarde. Op die manier kunt u een voertuig van hetzelfde type kopen zonder dat u het verschil moet bijpassen.