Tips & Advices

Algemene voorwaarden

Onze prestaties

De activiteit van ons kantoor bestaat in het verlenen van advies over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. Voor deze prestaties op het vlak van verzekeringsbemiddeling ontvangen we een bezoldiging in de vorm van vergoedingen toegekend door de verzekeringsmaatschappijen.

Gedragsregels

Ons kantoor is verplicht de gedragsregels ‘AssurMiFID’ na te leven zoals bepaald in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen, het koninklijk besluit van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en het koninklijk besluit van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft. De informatie over de manier waarop ons kantoor deze gedragsregels invult (meer bepaald het beleid van ons kantoor inzake belangenconflicten) zijn terug te vinden op onze website.

Informatie via de website van ons kantoor

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen maakt ons kantoor gebruik van zijn website om zijn klanten bepaalde informatie mee te delen. Het gebruik van een website om een klant te informeren wordt geacht geschikt te zijn in de context waarin de zaken worden gedaan, als bewezen is dat de klant regelmatig toegang heeft tot het internet. De vermelding door de klant van een e-mailadres als communicatiemiddel om zaken te kunnen doen met ons kantoor vormt een bewijs van deze regelmatige toegang.

Correcte en volledige informatie

De kwaliteit van onze dienstverlening is afhankelijk van de kwaliteit van de informatie die u ons bezorgt. Daarom is het belangrijk dat u ons kantoor correcte en volledige informatie bezorgt, zowel voor de afsluiting van een verzekeringsovereenkomst als tijdens de looptijd van dat contract. Als u onjuiste of onvolledige informatie doorgeeft, kan ons kantoor niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen die hieruit voortvloeien. In het kader van onze dienstverlening zult u van ons kantoor diverse documenten ontvangen. Het is aan u om deze aandachtig te lezen. U kunt altijd bij ons kantoor terecht voor meer uitleg of eventuele opmerkingen. In elk geval moet u controleren of de documenten die u ontvangt, voldoen aan uw wensen en behoeften. We vragen u dan ook om na te gaan of de documenten die u ontvangt, overeenstemmen met de werkelijkheid, en ons elke onregelmatigheid te signaleren.

Behandeling van klachten

Ons kantoor doet er alles aan om zijn klanten tevreden te stellen. Als u problemen of vragen hebt, kunt u altijd bij ons kantoor terecht. Als u een klacht hebt over onze dienstverlening die we niet samen kunnen oplossen, dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen met zetel in de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel – Tel. 02 547 58 71 – Fax 02 547 59 75 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as.

Vertrouwelijkheid van gegevens

Elke partij, ons kantoor en u als klant, verbindt zich ertoe om geen vertrouwelijke informatie over de andere partij, waarvan ze kennis zou hebben genomen in het kader van deze samenwerking, door te geven aan derden. Een uitzondering hierop is de informatie die bekendgemaakt moet worden aan derden met het oog op de correcte uitvoering van het contract (bijvoorbeeld verzekeraar, herverzekeraar, expert enz.) en de wettelijke uitzonderingen.

Strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Om mee te werken aan de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en overeenkomstig de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, verbindt u zich ertoe om de vragen te beantwoorden die ons kantoor u in dit kader zal stellen en op eerste verzoek de gevraagde documenten voor te leggen.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht.

De recentste versie van deze algemene voorwaarden voor diensten op het vlak van verzekeringsbemiddeling vindt u op onze website.